Ondergronds brengen van hoogspanningslijnen is technisch haalbaar

Het haalbaarheidsonderzoek wat de gemeente Raalte heeft laten uitvoeren toont aan dat het technisch haalbaar en maakbaar is om de hoogspanningskabels in Raalte ondergronds te brengen.

Goed nieuws, want dit bevestigt wat wij al dachten toen we in 2017 aan tafel schoven bij zowel het college als alle raadsfracties. Ook de hoogte van de financiële bijdrage die de gemeente moet leveren wijkt niet veel af van de oorspronkelijke inschatting.

Op naar de volgende fase wat ons betreft. Wie A zegt moet ook B zeggen, vinden we. Wij blijven de gemeente ondersteunen waar we kunnen om voor elkaar te krijgen dat de provincie ook financieel gaat bijdragen.

Het toeval wil dat Tennet de lijnen in 2021 wil verzwaren. Door deze werkzaamheden te combineren met het ondergronds brengen kan er veel voordeel behaald worden.

Lees ook de informatienotitie ‘Verkabeling hoogspanningstracé Raalte’

Oproep aan Provinciale Staten: neem een standpunt in

Namens Kabelvrij Raalte sprak werkgroeplid Willem afgelopen woensdag bij een vergadering van de commissie Milieu en Energie van de Provinciale Staten. Ons verzoek aan de Provinciale Staten is om een standpunt in te nemen inzake de verkabeling in Raalte, in navolging van de Raalter gemeenteraad.

Tijdens de vergadering herhaalden we de belangrijkste argumenten nog maar eens: gezondheid, veiligheid, geluidsoverlast en de landschap ontsierende uitstraling. CDA-er Bowien Rutten wilde weten hoe dichtbij de kabels dan over de woningen liepen. Willem gaf als voorbeeld dat hij vroeger de kinderen niet met de tuinslang in de tuin durfde te laten spelen, maar meer nog: “Als onze huizen in de brand staan mag de brandweer niet eens blussen”. In zo’n geval moet eerst de spanning van de masten. Een speciaal team moet dat controleren, wat een uur kan duren. De gevolgen daarvan konden de staten leden zich wel voorstellen.

De PVV beloofde met een motie te komen, maar gedeputeerde Van Traag beloofde na overleg in Gedeputeerde Staten volgende week met een voorstel te komen.

Zie ook Salland Centraal

Goed nieuws: quick scan wordt overgeslagen, direct haalbaarheidsonderzoek

Onze laatste update is alweer van even geleden. Met reden: Kabelvrij Raalte is een project van de lange adem. We moeten geduldig zijn. Desalniettemin komen we gestaag dichterbij ons doel: het ondergronds brengen van de twee hoogspanningskabel tracés binnen de bebouwde omgeving in Raalte.

Tijd voor een update.

In de afgelopen maanden hebben we onze pijlen gericht op het ‘losweken’ van een quick scan, een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. We hebben onszelf in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd bij alle politieke partijen in Raalte, spraken onderhoudend met burgemeester Dadema en wethouder Wagenmans en kregen het uiteindelijk voor elkaar dat bijna alle politieke partijen in Raalte het verkabelen van de hoogspanningskabels als wens in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

Die activiteiten zijn niet voor niets geweest, zo stellen we nu opgewekt vast.

Haalbaarheidsonderzoek

Begin deze maand werd namelijk duidelijk dat Raalte gehoor geeft aan ons verzoek en zelfs een stap verder gaat. Een haalbaarheidsonderzoek wordt dit jaar uitgevoerd en gaat uitwijzen of de hoogspanningskabels onder de grond gelegd kunnen worden (en wat dit betekent). Met het onderzoek kan Raalte direct aan de slag. De quick scan wordt dus overgeslagen. Goed nieuws!

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Raalte om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren, toog RTV Oost naar Raalte om werkgroep lid Breun Breunissen en wethouder Wout Wagenmans een aantal vragen te stellen. In het item zegt laatstgenoemde onder meer: “We willen in beeld krijgen op welke efficiënte manier de kabels die nu bovengronds hangen onder de grond gebracht kunnen worden. Waar moeten ze naartoe? Hoe diep moeten ze liggen? Hoe lang moeten ze zijn? Dat zijn zaken die in het haalbaarheidsonderzoek naar boven moeten komen.” Hij voegt daaraan toe: “Als het haalbaarheidsonderzoek klaar is, kun je er feitelijk direct mee aan de slag.”

In gesprek met de provincie

De verwachte kosten voor het onder de grond brengen van bijna twee kilometer hoogspanningskabels: ongeveer 5 miljoen euro, waarvan tachtig procent (4 miljoen euro) op rekening komt van Tennet, zij mag dit wettelijk ‘omslaan’ naar alle gebruikers. De overige één miljoen euro moet Raalte zelf bekostigen, al dan niet met hulp van de provincie. Wethouder Wagenmans: “Wij zijn met Almelo en Deventer [de twee andere gemeenten in Overijssel die in aanmerking komen voor verkabeling met steun van Tennet] bezig om samen met de provincie te kijken naar een verdeelsleutel. We hebben goede gesprekken gevoerd en we hopen op een goed resultaat.”

Breun besluit: “Wij denken dat als de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek positief is, er gewerkt kan worden aan een technisch plan. De kabels zouden dan in 2021 onder de grond kunnen liggen.”

Kortom: er zit schot in de zaak en dat stemt ons positief. Zodra de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek bekend is, laten we het aan jullie weten.

Vrijwilligers gezocht voor informatiebijeenkomst

In het najaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor omwonenden van hoogspanningskabels en andere geïnteresseerden. Meer informatie hierover volgt. Voor de informatiebijeenkomst zijn we nog op zoek naar een aantal buurtbewoners die ons willen helpen bij het organiseren en promoten van de bijeenkomst. Wil je ons helpen? Stuur een mailtje naar Mirjam Betten via hallo@kabelvrijraalte.nl.

Tot zover voor nu,

Breun Breunissen
Willem Hulsman
Mirjam Betten
Theo van Baal

Kabelvrij Raalte-1

(Sorry voor de winterjassen en de sneeuw, maar het leek ons slim om onze gezichten weer eens te laten zien. We hebben inmiddels wat extra rimpels, maar zijn onverminderd vol goede moed.)

 

 

 

Raalte wil af van bovengrondse hoogspanningskabels en hoopt op bijdrage van provincie

De hoogspanningskabels die twee wijken in Raalte van elkaar scheiden, moeten verdwijnen. Dat vindt actiegroep Kabelvrij Raalte. De gemeente Raalte wil van de provincie Overijssel weten wat die kan bijdragen aan het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels.

Uit onderzoek is gebleken dat die hoogspanningskabels negatieve effecten kunnen hebben op de gezondheid van kinderen en ouderen. Het netwerk van hoogspanningskabels is in de jaren ’70 en ’80 in de hele provincie aangelegd.

Niemand dacht erbij na dat er mogelijk negatieve effecten zouden kunnen kleven aan het wonen onder of in de nabijheid van zo’n kabelnetwerk. Maar inmiddels zijn er talloze onderzoeken gedaan die het tegendeel bewijzen.

Onomstotelijk
Volgens Emeritus-hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders staat een deel van de gevolgen onomstotelijk vast: “Dat is het breken van de leidingen door ijzelafzetting in combinatie met wind en dat is de verhoogde kans op kinderleukemie in nabijheid van die leidingen. Dat staat eigenlijk als een paal boven water.”
Reijnders vervolgt: “En daarnaast wordt nog gediscussieerd over meer mogelijke nadelen, zoals de verhoogde afzetting van elektrisch geladen fijnstof in de longen en de kans op meer miskramen als gevolg van de straling van die leidingen.”

Het onderzoek naar elektrisch geladen fijnstof dat zich makkelijker en sneller in de longen zou vestigen, is volgens de hoogleraar ‘vrij sterk’. “Het onderzoek naar de toename van miskramen onder of in de buurt van hoogspanningsleidingen is niet goed genoeg om er een oordeel aan te knopen.”

Volgens Reijnders moeten op termijn in heel Nederland alle hoogspanningskabels onder de grond. Met speciale bescherming om de kabels zou er dan geen straling meer zijn boven de grond. “Het is een kwestie van beschaving dat we dat doen.”

Drie gemeenten
In Overijssel zijn drie gemeenten waar hoogspanningskabels dwars door woonwijken lopen. Het gaat om Almelo, Deventer en Raalte.

In Raalte lopen een hoogspanningstracé dwars door de woonwijken Langkamp en de Vloedkampen. Van bovenaf lijkt dat tracé op een mooie groene long door de wijken, maar vanaf de grond ziet het er toch heel anders uit. Op verschillende plekken in de wijk lijkt het er op dat de masten in de achtertuin staan of dat de hoogspanningskabels erg laag boven de daken hangen.

Nieuwe wet
Vanwege de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van zo’n hoogspanningstracé in een wijk, is in Raalte een werkgroep opgericht. ‘Kabelvrij Raalte’ wil op termijn alle hoogspanning in Raalte ondergronds.

Nu zou dat gemeenten nog een aardige stuiver kunnen kosten, maar dat wordt deze zomer mogelijk anders. Want dan wordt in Den Haag een nieuwe wet behandeld die ervoor zorg draagt dat het merendeel van de kosten voor het ondergronds brengen bij de netwerkbeheerder komt te liggen. In die wet zou 25 procent van de kosten gedragen moeten worden door lokale overheden zoals gemeenten en provincie.

Geen provinciaal beleid
In Almelo en in Deventer liggen plannen in een lade, omdat de kosten voor een enkele gemeente vrijwel niet op te brengen zouden zijn. Vooral omdat het om relatief weinig inwoners gaat die last zouden kunnen hebben van een bovengronds hoogspanningstracé. Maar in Raalte ligt dat anders.

Wethouder Wagenmans van Raalte heeft er wel oren naar om het hoogspanningstracé uit de wijken te halen. Samen met de werkgroep ‘Kabelvrij Raalte’ wil Wagenmans weten wat de provincie in dit proces zou kunnen betekenen. Maar de provincie Overijssel zegt geen beleid te hebben en ziet in deze voor haarzelf ook geen rol weg gelegd.

Bron: RTV Oost

SP steunt Kabelvrij Raalte

Gisteravond zijn we op bezoek geweest bij de fractievergadering van SP afdeling Raalte. We kregen een half uur van fractievoorzitter Anke Hoeneveld, raadslid Harry van Kampen en penningmeester Lucas Dijk om onze plannen toe te lichten. Het resultaat: de SP fractie steunt ons initiatief. Ze waren het er unaniem over eens dat het een goed idee is om een Quick Scan uit te voeren.

De SP gaf wel aan dat de gemeente Raalte nog in een bezuinigingsronde zit, maar dat er volgend jaar ruimte kan ontstaan om een Quick Scan uit te voeren. Zij zien dit als een voordeel, omdat het bedrag dan gebudgetteerd kan worden over vier jaar. Volgens de SP helpt dit bij de besluitvorming.

Kabelvrij Raalte vraagt gemeente om quick-scan

We hebben een tijdje niets van ons laten horen. Maar we hebben alles behalve stil gezeten. Hoogste tijd voor een update.

Gesprek met burgemeester en wethouder
Op 25 januari hebben wij een goed gesprek gehad met Burgemeester Dadema en wethouder Wagenmans op het gemeentehuis in Raalte. De inzet van het gesprek: geld losweken voor een quick-scan.

Een quick-scan (kosten: € 25.000) geeft globaal antwoord op de vraag of het haalbaar is om de hoogspanningskabels in Raalte onder de grond te leggen, een eerste belangrijke stap richting een definitief haalbaarheidsonderzoek. De burgemeester en wethouder hebben ons laten weten dat zij achter het plan staan. Goed nieuws dus.

De volgende stap voor hen is om ons voorstel in de gemeenteraad te bespreken. Daarnaast gaat Raalte de provincie Overijssel vragen om een bijdrage voor de quick-scan, mede omdat we willen dat de provincie uiteindelijk ook mee gaat betalen aan de daadwerkelijke verkabeling van de hoogspanningskabels.

Om onze intenties kracht bij te zetten hebben we deze week ook een brief gestuurd aan alle politieke fracties in onze gemeenteraad. Daarin leggen we de kwestie uit en vragen we om steun voor het toezeggen van € 25.000 voor de quick-scan. De brief lees je hier.

We zijn al met al positief gestemd en hebben er vertrouwen in dat de quick-scan nog dit jaar kan worden uitgevoerd. Het zou een mooie opsteker zijn.

Duimen maar!

Platform hoogspanning
Wat we ook nog niet eerder hebben gecommuniceerd is dat de gemeente Raalte zich vorig jaar, mede op advies van ons, heeft aangesloten bij het landelijk Platform Hoogspanning. Voor dit lidmaatschap heeft de gemeente Raalte geld betaald, een signaal dat Raalte het thema serieus neemt.

Het landelijke Platform heeft als doel om de bijdrage van de gemeenten voor het verkabelen van hoogspanningskabels naar beneden te brengen. In het huidige wetsvoorstel is deze bijdrage 25%. Dit zou dus nog verder omlaag kunnen gaan.

Vanzelfsprekend hopen wij dat het Platform Hoogspanning slaagt in haar doel. Het zou de drempel voor gemeenten, en dus ook voor de gemeente Raalte, verlagen om daadwerkelijk over te gaan tot verkabeling. Anderzijds zijn wij van mening dat Raalte óók actie moet ondernemen als de bijdrage voor gemeenten 25% blijft.

Help mee
Op dit moment ben jij samen met 106 andere mensen lid van Kabelvrij Raalte. Daar zijn we je erg dankbaar voor. Tegelijkertijd hopen we op nog veel meer leden. Hoe meer mensen zich aansluiten bij Kabelvrij Raalte, hoe urgenter we het thema maken. Vraag daarom je buren en vrienden om zich ook aan te melden! Dat kan via deze link.

Ken je een Raadslid of bestuurder van een politieke partij in onze gemeenteraad? Vraag hem of haar dan om dit initiatief te ondersteunen en zo een gezondere en veiligere woonomgeving in Raalte-Zuid mogelijk te maken.

Heb je andere ideeën of wil je actief bijdragen aan de werkgroep?
Stuur ons een mailtje!

Wij dagdromen regelmatig over een dorp zonder hoogspanningskabels, maar zover is het nog niet. En dus gaan we door. Op een constructieve manier met jullie steun.

Wij geloven dat het goed komt.

Dank voor jullie steun en aandacht,

Willem Hulsman
Mirjam Betten
Breun Breunissen
Theo van Baal

hallo@kabelvrijraalte.nl

Kabelvrij Raalte wil geld van provincie Overijssel: morele plicht

Het actiecomité Raalte Kabelvrij doet een moreel beroep op de provincie Overijssel om bij te dragen aan het verdwijnen van hoogspanningskabels in Raalte. “Die morele plicht heeft de provincie”, aldus woordvoerder Breunissen van Kabelvrij Raalte.

Kabelvrij Raalte is al enige tijd bezig met het ondergronds laten verdwijnen van de hoogspanningskabels. Die zijn volgens het comité onveilig, ongezond en landschapsonvriendelijk en lopen over een afstand van 1,5 kilometer door de kern Raalte. De landelijke overheid onderkent het probleem en wil het ondergronds laten lopen van de kabels in woonkernen flink subsidiëren. Tot 75 procent van de kosten.

Ook in Deventer en Almelo

In Raalte worden de kosten geschat op 6 miljoen euro. “En we willen graag dat naast de gemeente Raalte ook de provincie Overijssel bijdraagt aan het gat dat nog gedicht moet worden, die 25 procent”, zegt Breun Breunissen. “De provincie heeft eerst met de IJsselmij en later Essent natuurlijk een nauwe betrokkenheid met die hoogspanningskabels. Aan Essent hebben ze veel geld verdiend. Dan is het een morele verplichting om bij te dragen aan het ondergronds laten lopen. Niet alleen in Raalte, maar ook in Deventer en Almelo, de twee andere plaatsen waar nog sprake is van hoogspanningskabels in de woonkern.”

Bron: RTV Oost

Kabelvrij Raalte blij met landelijk platform

Kabelvrij Raalte reageert positief op het feit dat de gemeente zich aan heeft gesloten bij het landelijke platform. “Hiermee wordt bekrachtigd dat de gemeente het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels net zo serieus neemt als wij,” zegt Willem Hulsman van Platform Kabelvrij Raalte.

“Deze sfeer hebben we ook geproefd bij onze eerste bijeenkomst op het gemeentehuis. We hebben begrip voor het feit dat de gemeente dit project niet voor 25 procent kan en wil financieren. Het landelijk platform is volop aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En ook wij gaan na de zomer vol enthousiasme verder, samen met de gemeente, op zoek naar ander financieringsmogelijkheden. Gezamenlijk hebben we uiteindelijk hetzelfde doel: de hoogspanningskabels onder de grond. Ook de inwoners van de gemeente Raalte staan aan onze zijde, zo blijkt uit de poll op Salland Centraal. Bijna driekwart vindt dat de hoogspanningskabels ondergronds moeten.”

Bron: Salland Centraal

Gemeente betaalt niet voor kabelvrij Raalte

De gemeente Raalte gaat vooralsnog geen geld uittrekken voor het ondergronds leggen van hoogspanningslijnen. Reden is dat het college van burgemeester en wethouders het plan van de Rijksoverheid ‘onacceptabel’ vinden. Wel heeft de gemeente zich aangesloten bij een platform die het Rijk op andere gedachten probeert te brengen.

Het plan van minister Kamp houdt in dat 25 procent van de kosten door de gemeente opgehoest moet worden. Aangezien het in Raalte om 1,5 kilometer gaat, zou dat betekenen dat de gemeente 1,5 miljoen euro moet uittrekken voor het ondergronds leggen van de kabels. “Dat vinden wij in deze tijden niet verantwoord en de werkgroep die in Raalte is opgezet is het wat dat betreft ook met ons eens”, licht wethouder Wout Wagenmans het besluit toe.

“Dit geld heeft de gemeente niet beschikbaar. Wel willen wij, samen met bewoners, actief meedenken over andere mogelijkheden om de financiering rond te krijgen. Ook sluit de gemeente zich aan bij het landelijk gemeentelijk Platform Hoogspanning. De contributie daarvan bedraagt 3.500 euro per jaar. Dat platform gaat onderhandelen met het Rijk om een betere oplossing voor de financiering van de verkabeling te vinden.

Plan

De Rijksoverheid is bezig met een programma om hoogspanningsleidingen in woonkernen ondergronds te brengen en te verkabelen. Deze regeling gaat 1 januari 2017 in. Een gemeente komt in aanmerking voor een bijdrage van het Rijk als er minimaal 1 kilometer aan hoogspanningslijnen over een woonwijk loopt. In Raalte-Zuid is dit het geval met ongeveer 1,5 kilometer. Ook 49 andere gemeenten in Nederland komen in aanmerking voor de regeling van het Rijk.

De kosten voor het verkabelen van het tracé van 1,5 kilometer in Raalte worden geschat op circa 4,9 miljoen euro. Het Rijk draagt hier 75 procent aan bij. Raalte is zelf verantwoordelijk voor de resterende 25%, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 1,23 miljoen euro. De inschatting is, dat de totale kosten voor het ondergronds krijgen van de hoogspanningskabels voor de gemeente uiteindelijk uitkomen op 1,5 miljoen euro, door bijkomende onderzoeks-, herinrichtings- en plankosten.

Meer informatie

Op de volgende websites is informatie te vinden over de regeling en de gevolgen voor de gemeente: www.platformhoogspanning.nl en www.kabelvrijraalte.nl

Bron: Salland Centraal

Nieuwe projectleider uitkoop en verkabeling

Na 2,5 jaar neemt Mark Driessen afscheid als de projectleider op het landelijke uitkoop en verkabeling-programma. Bart Mulder neemt het stokje van hem over. Naast deze nieuwe projectleider komt er een heel nieuw team op het dossier.

De aangekondigde landelijke bewonersbijeenkomsten zijn vertraagd. Het schema dat ontworpen was voor 20 bijeenkomsten tussen maart en juni, moet herzien worden. Bewoners zijn nog niet nader geïnformeerd hierover.